Politica de sustenabilitate

1.  Cuprins / Scopul Politicii / Aprobare – istoric si procesul de modificare

Politica de sustenabilitate a SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA

Versiune curenta: 1.0 - Dezvoltare initiala

Aplicabil pentru: SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA

Scopul politicii

Politica a fost conceputa pentru a stabili principiile care trebuie mentinute si aplicate in guvernanta privind sustenabilitatea.

Aprobare – modificare proces si istoric

Versiune 1.0 – dezvoltarea initiala a politicii

2. Introducere/definitie/obiectivul Politicii

Introducere

Aceasta Politica privind sustenabilitatea (aceasta “Politica”) se aplica SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA.

Obiectivul Politicii

Scopul acestei Politici este de a asigura ca SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA urmareste si respecta principiile dezvoltarii durabile atat in zona de guvernanta, cat si in ariile de mediu si sociala.

3.  Baza de reglementare

Regulamentul UE 2020/852 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile Regulamentul privind taxonomia.

Regulamentul UE 2019/2088 privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare: societati de asigurare, intermediari in asigurari, administratori de fonduri de pensii, administratori de fonduri de investitii, firme de investitii, emitenti, consultanti financiari Regulamentul CSDR. 

Regulamentul UE 2019/2089 de modificare a Regulamentului 2016/1011 privind indicii de referinta.

Regulamentul UE 1256/2021 de modificare a Regulamentului delegat UE 2015/35 in ceea ce priveste integrarea riscurilor legate de durabilitate in guvernanta intreprinderilor de asigurare si de reasigurare.

4. Cui se aplica aceasta politica

Aceasta Politica se aplica fiecarei companii SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA si angajatilor sai (asa cum sunt definiti mai jos).

5. Definitii

Angajat - Atunci cand este folosit in aceasta Politica, termenul “angajat” include fiecare persoana care lucreaza pentru sau furnizeaza servicii catre SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA, pe baza unui contract de munca sau asa cum este contractat de SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA ca persoana fizica autorizata sau similar. De asemenea, termenul “angajat” include fiecare membru al structurii de conducere, echipa de management, de supervizare si alte organe corporative ale companiei SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA.

Atenuarea schimbarilor climatice - Proces de a mentine cresterea temperaturii medii globale cu mult sub 2 °C si continuarea eforturilor de limitare a incalzirii globale la 1,5 °C peste nivelurile preindustriale, conform prevederilor Acordului de la Paris.

Dezinformarea ecologica (greenwashing) - procesul de transmitere a unei impresii false sau de furnizare de informatii inselatoare despre modul in care produsele sau proiectele unei companii sunt ecologice. Greenwashing este considerata o afirmatie nefondata pentru a insela consumatorii sau investitorii, facandu-i sa creada ca produsele sau procesul de productie ale unei companii sunt ecologice. Greenwashing-ul este utilizat de companii atat pentru cresterea vanzarilor, cat si pentru accesul la finantare.

Economie circulara - un sistem economic in care valoarea produselor, a materialelor si a altor resurse din economie sunt mentinute cat mai mult timp posibil, sporind eficienta utilizarii lor in productie si consum si reducand, astfel, efectele negative asupra mediului. Scopul final al unei economii circulare este reducerea la minimum a deseurilor si a substantelor periculoase eliberate in mediul inconjurator, in toate etapele ciclului de viata al produselor si serviciilor, inclusiv prin aplicarea ierarhiei deseurilor.

Factori de durabilitate - aspectele de mediu, sociale si de guvernanta, precum respectarea drepturilor omului sau chestiunile legate de combaterea coruptiei.

Finantarea ecologica - finantarea investitiilor care ofera beneficii de mediu in contextul mai larg al dezvoltarii durabile din punct de vedere ecologic. Finantarea ecologica implica eforturi de internalizare a externalitatilor de mediu si de ajustare a perceptiilor de risc pentru a stimula investitiile ecologice si a le reduce pe cele daunatoare mediului. Finantarea verde acopera o gama larga de institutii financiare si clase de active si include atat finante publice, cat si private. Finantarea ecologica implica gestionarea eficienta a riscurilor de mediu in intregul sistem financiar.

Finantarea durabila/sustenabila - integrarea criteriilor de mediu, sociale sau de guvernanta (ESG) in serviciile financiare si sprijinirea cresterii economice durabile. In mod frecvent, este des intalnita si exprimarea „finantare sustenabila”, care are acelasi inteles.

Investitie durabila:

 • o investitie intr-o activitate economica care contribuie la un obiectiv de mediu, masurat spre exemplu prin indicatori-cheie in materie de utilizare eficienta a resurselor energetice, a energiei din surse regenerabile, a materiilor prime, a apei si a terenurilor, in materie de productie de deseuri si emisii de gaze cu efect de sera, precum si in ceea ce priveste efectele asupra biodiversitatii si asupra economiei circulare, sau
 • o investitie intr-o activitate economica ce contribuie la un obiectiv social, in special o investitie care contribuie la combaterea inegalitatii sau care promoveaza coeziunea sociala, integrarea sociala si raporturile de munca sau
 • investitii in capital uman sau in comunitati dezavantajate din punct de vedere economic sau social, cu conditia ca astfel de investitii sa nu prejudicieze in mod semnificativ niciunul dintre aceste obiective si ca societatile in care s-a investit sa urmeze practici de buna guvernanta, in special in ceea ce priveste structuri de gestionare solide, raporturile cu forta de munca, remuneratia personalului relevant si conformitatea cu obligatiile fiscale. 

Investitii in actiuni ecologice - Investitiile in companii si proiecte ce implica un capital verde. Acest tip de investitii se realizeaza, in cele mai multe cazuri, prin investitii in indici sau fonduri de actiuni construite pe criterii ecologice.

Taxonomie – sistem de clasificare a elementelor unei multimi (de exemplu, activitati economice) in diverse categorii, in functie de unele criterii.

Regulamentul UE 2020/852 privind taxonomia stabileste criterii in functie de care activitatile economice pot fi clasificate ca fiind verzi.

Factori ESG (Environmental, Social and Governance) – reprezinta factori de mediu, sociali sau privind guvernanta care pot afecta performantele financiare ale unei entitati. Acestia includ:

 • Factori de mediu (Environmental) - se refera la impactul, negativ sau pozitiv, pe care o entitate il are asupra mediului inconjurator, de exemplu poluare sau emisii de gaze cu efect de sera si includ:
  • Atenuarea climei;
  • Adaptarea la schimbarile climatice;
  • Protejarea biodiversitatii;
  • Utilizarea durabila si protectia apei si a resurselor maritime;
  • Tranzitia catre o economie circulara, evitarea deseurilor si reciclarea;
  • Evitarea si reducerea poluarii mediului;
  • Protejarea ecosistemelor sanatoase;
  • Utilizarea durabila a terenurilor.
 • Factori sociali (Social) - se refera la modul in care o entitate relationeaza cu angajatii, clientii sau comunitatile unde opereaza si includ:
  • Respectarea standardelor de munca recunoscute (fara munca desfasurata de copii, fortata sau discriminare);
  • Respectarea sigurantei si sanatatii in munca;
  • Remunerare adecvata, conditii de munca echitabile, diversitate si oportunitati de formare si dezvoltare;
  • Drepturile sindicale si libertatea de intrunire;
  • Garantia sigurantei produselor, inclusiv protectia sanatatii;
  • Aplicarea acelorasi cerinte entitatilor din lanturile de aprovizionare;
  • Proiecte incluzive si luarea in considerare a intereselor comunitatilor si minoritatilor sociale.
 • Factori de guvernanta (Governance) - se refera la modul in care o entitate este condusa si include elemente de tipul compensarea conducerii, controlul intern, transparenta sau auditul si includ:
  • Onestitatea fiscala;
  • Masuri anticoruptie;
  • Managementul durabilitatii de catre Directorat si Consiliul de Supraveghere;
  • Remuneratia structurii de conducere bazata pe criterii de sustenabilitate;
  • Facilitarea denuntarilor;
  • Garantia drepturilor angajatilor;
  • Garantia protectiei datelor;
  • Dezvaluirea informatiilor.

Riscurile legate de durabilitate (sau de sustenabilitate) sunt evenimente sau conditii ESG care, daca se materializeaza, au sau pot avea impact negativ semnificativ, efectiv sau potential, asupra activelor, profitabilitatii sau situatiei bilantiere, ori asupra reputatiei unei entitati supravegheate.

6.  Cadre Internationale si raportare

Pactul Global al ONU isi stabileste obiectivele de sustenabilitate cu referire la Obiectivele de Dezvoltare Durabila ale Natiunilor Unite. Atunci cand raporteaza aspecte de mediu, SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA va incerca sa adopte cele mai bune practici internationale, inclusiv, dar fara a se limita la, Ghidurile OCDE pentru intreprinderi multinationale, recomandarile Grupului operativ privind divulgarea financiara legata de clima (TCFD) si Global Reporting Initiative (GRI).

7. Viziune si obiective

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA va implementa strategia de sustenabilitate care promoveaza asigurarile durabile. Aceasta este o abordare strategica in care toate activitatile din lantul valoric al asigurarilor, inclusiv interactiunile cu partile interesate, se desfasoara intr-un mod responsabil si prospectiv prin identificarea, evaluarea, gestionarea si monitorizarea riscurilor si oportunitatilor asociate cu mediul, social si guvernanta.

Astfel, SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA va:

 • Desfasura toate activitatile in conformitate cu legislatia si reglementarile de sustenabilitate si mediu relevante;
 • Lua in considerare oportunitatile si riscurile din perspectiva sustenabilitatii atunci cand se vor lua decizii de afaceri
 • Promova produse si solutii sustenabile;
 • Genera valoare durabila prin setul de actiuni si activitati si proiectele desfasurate ca organizatie.  
 • Promova o economie circulara prin maximizarea utilizarii resurselor, minimizarea generarii de deseuri, consolidarea practicilor de reciclare si imbunatatirea utilizarii materialelor reciclabile;
 • Promova inovatia si servicii digitale cu impact redus asupra mediului, si a solutiilor de economie circulara, pentru a aborda lipsa tot mai mare a resurselor;
 • Lua in considerare si incerca sa minimizeze impactul indirect al SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA asupra mediului;
 • Va imbunatati continuu procesele si va adopta cele mai bune practici care sa genereze valoare pentru societate si pentru partile interesate
 • Va comunica aceasta politici tuturor angajatilor, contractantilor si altor parti interesate, precum si se va sigura de punerea acestei politici la dispozitia publicului larg

Guvernanta corporativa

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA are un model de guvernanta cu o structura dinamica, care implica atat conducerea superioara, cat si structura interna, pentru a impartasi obiectivele de sustenabilitate corporativa cu toti stakeholderii interesati si pentru a garanta un proces decizional informat, responsabil si participativ. Societatea este eficienta si transparenta si are in vedere actiuni pe termen mediu si lung.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA furnizeaza cadrul necesar pentru evaluarea continua a competentelor profesionale si probitatii morale a persoanelor care conduc efectiv compania, a functiilor-cheie, precum si a salariatilor implicati in activitatea de distributie si a canalului propriu de distributie (agentii de asigurare persoane fizice si juridice) prin Politica privind cerintele de corespundere profesionala si probitate morala.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA defineste un sistem de remunerare clar, transparent si competitiv, pentru personalul propriu si pentru canalele de distributie prin Politica de remunerare. Politica de remunerare SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA ia in considerare riscurile de durabilitate, pentru a asigura integritatea si sustenabilitatea companiei. Remuneratia SIRO nu este discriminatorie si ia in considerare principiile egalitatii de sanse, egalitatii de gen si incluziunii sociale.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA identifica, previne si gestioneaza conflictele de interese in scopul reducerii oricaror riscuri reputationale sau financiare care pot fi generate de astfel de situatii prin Procedura privind conflictul de interese.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA S.A. se angajeaza in stocarea corespunzatoare a informatiilor in sprijinul functiilor sale de afaceri, administrative si de suport. Compania isi recunoaste obligatia de a asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal in raport cu toata legislatia relevanta, oferind in acelasi timp solutii aprobate de stocare a datelor pentru a se adapta nevoilor variate ale membrilor asigurati.

Procedura de notificare si analizare/investigare a neregulilor are ca scop protejarea SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA Asigurare

Reasigurare S.A. impotriva actiunilor de orice fel care ar putea afecta imaginea si patrimoniul societatii.

Prin strategia de investitii si regulile de investire la nivel de companie si de grup, SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA  urmareste asigurarea unui portofoliu de active de calitate si care sa fie in conformitate atat cu normele legale, cat si sa corespunda nevoilor ce decurg din structura portofoliului de produse de asigurare. Managementul riscului de investitii asigura un nivelul estimat de siguranta, calitate, lichiditate, profitabilitate, de durabilitate/sustenabilitate si disponibilitate al intregului portofoliu de active.

Prin Politica de supraveghere si guvernanta a produselor SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA asigura o abordare strategica in care toate activitatile din lantul valoric al asigurarilor, inclusiv interactiunile cu partile interesate, se desfasoara intr-un mod responsabil si prospectiv prin identificarea, evaluarea, gestionarea si monitorizarea riscurilor si oportunitatilor asociate cu mediul, social si guvernanta (ESG).

Economie circulara si inovatie

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA pune in aplicare principiile economiei circulare pentru a reduce la minimum consumul de resurse naturale si productia de deseuri si sprijina crearea unui sector financiar complet circular.

Energie si clima

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA adera la procesele existente in privinta: eliminarii adecvate a deseurilor, inclusiv a deseurilor electronice, la centrele de deseuri electronice desemnate.

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA isi declara angajamentul fata de principiile de prevenire a poluarii mediului si de imbunatatire continua.

Persoane

Capitalul uman este considerat cel mai important activ strategic prin urmare, recunoaste oamenii si diversitatea lor ca o resursa pentru rezilienta societatii.

Protejarea drepturilor si sanatatii angajatilor precum si a clientilor nostri sunt obiective esentiale si prioritare.

Prin programele de training, societatea dezvolta abilitatile personalului asigurand continuitatea acesteia.

Social

Eforturile SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA se indreapta catre responsabilitatea sociala prin intermediul unor actiuni ce vizeaza parteneriate pentru strangerea de fonduri si/sau sponsorizarea unor programe educationale, de asistenta sociala, medicala si juridica, actiuni si masuri de constientizare si sensibilizare sociala si infiintarea de servicii sociale, pentru si in sprijinul comunitatii.

8.  Managementul Riscurilor de Sustenabilitate:

Riscurile de sustenabilitate nu sunt inregistrate ca o noua categorie de risc, ci sunt integrate in categoriile existente (Riscuri de subscriere, Riscuri de piata/de neplata, Riscuri operationale, Alte riscuri si Riscuri nefinanciare). Aceasta abordare coincide cu abordarea ASF si vine in intampinarea nenumaratelor dificultati care ar aparea in cazul unor incercari de segregare a riscurilor de sustenabilitate. In cele din urma, acestea pot avea un impact semnificativ asupra tuturor celorlalte tipuri de riscuri existente, fiind un factor care ar putea contribui la materializarea acestora.

In practica, pentru a identifica riscurile de sustenabilitate, o sectiune suplimentara a fost inclusa in inventarul riscurilor utilizand aplicatia TRERM. Astfel, managerii de risc inregistreaza/evalueaza trimestrial daca exista o influenta din domeniile de mediu (E), social (S) sau guvernanta corporativa (G) pentru riscul respectiv. 

9. Responsabilitati

Directoratul este responsabil de administrarea zilnica a companiei iar Consiliul de Supraveghere este responsabil de supravegherea companiei si activitatea conducerii operationale. In acest sens, Directoratul raporteaza Consiliului de Supraveghere. Membrii Directoratului trebuie sa actioneze avand in vedere interesul superior al companiei, in conformitate cu atributiile statutare ale acestora, desfasurand activitati comerciale sustenabile, in conformitate cu toate legile aplicabile privind sanatatea, siguranta si mediul.

10.  Conformitate

SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA va respecta toate legile si reglementarile aplicabile in tarile in care isi desfasoara activitatea si se va stradui sa respecte standardele din industrie/sector precum si cele mai bune practici disponibile in domeniu. Aceasta politica stabileste cerintele minime de conformitate. In cazul in care prevederile din alte legi, reglementari, fie ele locale, regionale sau internationale, prevad masuri mai stricte pentru problemele de sustenabilitate mentionate in aceasta Politica, acestea vor fi luate in considerare si respectate. In situatii de conflict intre aceasta Politica si o reglementare locala obligatorie, actul normativ va prevala.

11. Implementare

Managerii de la toate nivelurile sunt responsabili pentru implementarea acestei Politici si pentru asigurarea respectarii acesteia.

Aceasta Politica trebuie citita impreuna cu Codul de Conduita SIGNAL IDUNA ASIGURARI DE VIATA.